Avís legal

Condicions d’ús de la web

Els termes i condicions que més endavant s’indiquen regulen l’accés i l’ús de lagenetica.info (en endavant, “La Genètica a l’Abast de Tots”). Als efectes de les presents Condicions Generals s’entendrà inclòs en la definició de Portal:

1. L’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica (és a dir, l’arbre de navegació).
2. Els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, aquells textos, imatges, sons, bases de dades, productes multimèdia, interpretacions, execucions artístiques, fixacions, fotografies, senyals de radiodifusió, i en general, totes aquelles creacions i objectes expressats per qualsevol mitjà o suport, actualment conegut o que s’inventi en el futur, siguin o no objecte de protecció per l’ordenament jurídic vigent en matèria de propietat intel·lectual, industrial o per qualsevol altres sistemes jurídics anàlegs.
3. La gamma de recursos en línia proveïts a través de les pàgines de “La Genètica a l’Abast de Tots”, incloent: serveis de comunicació, eines per a la gestió personalitzada de dades i serveis d’informació.
4. I, en general, tots aquells recursos i propietats de titularitat o sota el control de “La Genètica a l’Abast de Tots” localitzables a l’adreça electrònica http://lagenetica.info, els seus subdominis i subdirectoris, i totes les guies de Internet, desenvolupades en tot o en part per “La Genètica a l’Abast de Tots”, que exhibeixin o transfereixin informació cap o des de qualsevol equip electrònic conegut o que es desenvolupi en un futur, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, ordinadors personals, telèfons mòbils, assistents personals digitals, busques i equips de televisió.

TITULARITAT I DADES IDENTIFICATIVES DEL WEB 

Titular: Maria Teresa Solé Pujol
NIF: 39027817-Z
Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Contacte: maite.sole@lagenetica.info

FINANCIACIÓ DEL PORTAL Y POLÍTICA PUBLICITÀRIA

“La Genètica a l’Abast de Tots” és un projecte online realitzat amb la financiació de la Fundació Privada Bellmas 2007, sense influència en el contingut editorial d’aquest lloc web.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL 

  • 1. OBJECTE DE LES CONDICIONS GENERALS 
   Les condicions generals regulen l’accés i la utilització del Portal, incloent els continguts i els serveis posats a disposició dels / de les usuaris / es en i / oa través del Portal, bé per “La Genètica a l’Abast de Tots”, pels seus usuaris / es o per qualsevol tercer.
  • 2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS 
   • 2.1. Condició de Usuària/o 
    El mer accés i / o utilització del Portal, o de tot o part dels continguts i serveis que s’hi incorporen, atribueix la condició de “usuària / o” i suposa l’adhesió plena i sense reserves a les condicions generals que s’exposen en la versió publicada des del moment en què la / o usuària / o accedeixi als mateixos. Aquesta versió podrà ser consultada sempre en aquesta mateixa direcció. La posada a disposició i l’ús del Portal per part de la / el usuària / o s’entén, en tot cas, supeditada a l’estricte compliment per part d’aquest dels termes recollits en les presents Condicions Generals i, si és el cas, a les condicions particulars que resultin d’aplicació. Si el / la usuària / o decideix no acceptar les presents Condicions Generals, les condicions particulars i / o, si és el cas, les noves condicions, s’ha d’abstenir d’accedir i / o utilitzar els serveis i / o continguts oferts per “La Genètica al abast de Tots “.
   • 2.2. Condicions Particulars 
    L’accés i la utilització de certs serveis i / o continguts pot trobar-se sotmès a determinades condicions generals pròpies, avisos legals, directrius i reglaments d’ús (en endavant, les “Normes de funcionament”) que, posats prèviament en coneixement de la usuària / o, i segons els casos, substituiran, completaran i / o modificaran les Condicions Generals aquí recollides.
    L’accés i la utilització d’aquests serveis i / o continguts implicarà, per tant, la plena adhesió a les Normes de funcionament que els regulen a la versió publicada des del moment en què el / la usuària / o accedeixi als mateixos, quedant aquestes Normes de funcionament incorporades a les presents Condicions Generals.
  • 3. MENORS D’EDAT 
   Està permès l’accés al portal als menors d’edat.
  • 4. CARACTERÍSTIQUES DEL PORTAL 
   • 4.1. Gamma de Productes i Serveis 
    “La Genètica a l’Abast de Tots” facilita als / les usuaris / es l’accés a una àmplia gamma de recursos en línia a través del Portal entre els quals s’inclouen, a títol enunciatiu i no limitatiu:

    • 1. Serveis d’Informació: són aquelles seccions del Portal que posen a disposició de la usuària / o continguts informatius de diversa naturalesa.
    • 2. Serveis de Comerç Electrònic: són aquells serveis posats a disposició dels / de les usuaris / es que optimitzen la gestió i desenvolupament de transaccions econòmiques en línia. Aquests serveis poden ser prestats directament per terceres companyies o en col·laboració amb “La Genètica a l’Abast de Tots”.
    • 3. Serveis de gestió i emmagatzematge: permeten als / les usuaris / es la gestió, control i recuperació dels continguts que hi disposin.
    • 4. Serveis de comunicació: són aquelles eines que permeten la transmissió de dades a través de la Xarxa. Llevat que s’especifiqui expressament el contrari, qualsevol característica i / o especificació que millori la gamma de serveis oferts, o el llançament de nous recursos es regularà, en el que sigui procedent, per les condicions generals i les normes de funcionament que siguin d’aplicació.
   • 4.2. Modificació i cancel·lació 
    “La Genètica a l’Abast de Tots” es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Portal i dels continguts i serveis que s’hi incorporen. La / el usuària / o reconeix i accepta que en qualsevol moment “La Genètica a l’Abast de Tots” pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol dels continguts i / o serveis que s’integren en el Portal.
   • 4.3. Capacitat i Dimensionament 
    La / el usuària / o reconeix i accepta que “La Genètica a l’Abast de Tots” pot ampliar, limitar o restringir la capacitat, disponibilitat i operativitat dels continguts i / o serveis posats a la seva disposició al Portal.
   • 4.4. Disponibilitat 
    “La Genètica a l’Abast de Tots” realitzarà tots els esforços que siguin raonables per intentar garantir la disponibilitat i accessibilitat al Portal vint hores al dia durant tots els dies de l’any. No obstant això, el subministrament de noves connexions, canvis d’adreçament i actualització d’operacions de manteniment necessàries que, en general, impliquin la suspensió de l’accés o utilització del Portal podran ocasionar interrupcions pel temps que sigui necessari dur a terme aquestes tasques.
   • 4.5. Caràcter gratuït i / o remunerat 
    • 1. Caràcter gratuït: llevat que s’estableixi expressament el contrari en les Normes de funcionament, l’accés i la utilització del Portal, els seus continguts i serveis tenen caràcter gratuït per a les / els usuaris /.
    • 2. Caràcter remunerat: “La Genètica a l’Abast de Tots” podrà incorporar a la gamma de recursos oferts nous continguts i serveis l’accés i utilització suposin l’abonament d’una contraprestació. La forma i manera de pagament s’indicarà expressament en els seus corresponents Normes de funcionament. 
    • 3. Cost telefònic: el cost del consum telefònic que suposi la utilització del Portal, així com qualssevol costos i / o despeses alienes al mer accés i posada a disposició del Portal, correran únicament i exclusivament a compte de la usuària / o, qui haurà fer front als mateixos directament.
  • 5. NORMES D’ACCÉS I ÚS DEL PORTAL 
   • 5.1. Normes d’ús generals 
    • 1. La / el usuària / o s’obliga a utilitzar el Portal de forma diligent i correcta.
    • 2. La / el usuària / o reconeix i accepta que la utilització del Portal l’ha de fer amb fins: estrictament personals, privats i particulars o corporatius, sempre que l’ús realitzat sigui a efectes únicament interns. Queda expressament prohibit que el / la usuària / o autoritzi a tercers l’ús, total o parcial del Portal o que introdueixi o incorpori com una activitat empresarial pròpia els serveis i productes del Portal.
    • 3. La / el usuària / o s’obliga a no accedir als continguts i / o serveis del Portal per altres mitjans que no sigui la interfície que “La Genètica a l’Abast de Tots” proporciona a l’usuari per accedir-hi.
    • 4. Queda expressament prohibit l’ús o aplicació de qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals els / les usuaris / es puguin beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de l’explotació no autoritzada dels Continguts i / o serveis del portal.
    • 5. La / el usuària / o es compromet a no utilitzar el Portal per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums acceptats oa l’ordre públic establert i amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius drets i interessos de tercers, declinant “La Genètica a l’Abast de Tots” qualsevol responsabilitat que de tot això es pogués derivar.
    • 6. La / el usuària / o s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts i / o serveis de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el portal o impedir la normal utilització o gaudi del Portal i / o dels serveis per part dels / de les usuaris /.
    • 7. La / el usuària / o ha d’abstenir d’alterar o manipular les mencions de “copyright” i altres dades identificatives dels drets de propietat intel·lectual o industrial de “La Genètica a l’Abast de Tots” o dels titulars dels continguts incorporats al portal, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol altre instrument de protecció dels continguts.
   • 5.2. Normes d’Ús Específiques 
    • 1.  Identitat de la Usuària / o
     La / el usuària / o s’obliga a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona, com per exemple, una representant de “La Genètica a l’Abast de Tots”, o d’aquells serveis que tinguin un moderador, fundador, etc. o en general, fer-se passar per una persona inexistent, per membre de qualsevol entitat o mentir sobre el seu gènere o relació amb qualsevol altra persona i / o entitat.
    • 2. Menors d’edat
     La / el usuària / o està obligat a no transmetre o difondre continguts que perjudiquin, danyin o menyscabin la salut física o mental dels menors d’edat i no vendre o comercialitzar de cap manera vídeos, fotografies, videojocs o qualsevol altre mitjà que contingui missatges i / o escenes que siguin de caràcter violent, d’apologia de qualsevol forma de delinqüència, o d’exhibició pornogràfica.
    • 3. Respecte a altres / us usuàries / us
     La usuària / o està obligada / o no aguaitar, assetjar, o d’alguna manera fustigar a qualsevol tercer, així com a no recollir o emmagatzemar informació personal sobre altres / us usuaris / del Portal sense complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades ni posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades captades a partir de llistes de distribució.
    • 4. Equips i sistemes informàtics
     La / el usuària / o es compromet a no danyar, inutilitzar o deteriorar els equips i sistemes informàtics o equips de telecomunicacions de “La Genètica a l’Abast de Tots” o de qualsevol tercer, ni els continguts incorporats i / o emmagatzemats en els mateixos. La / el usuària / o s’obliga a no modificar els equips i sistemes de “La Genètica a l’Abast de Tots” de cap manera, ni a utilitzar versions d’equips i sistemes modificades per tal d’obtenir accés no autoritzat a qualsevol continguts i / o serveis del Portal.
    • 5. Transmissió i difusió de continguts al Portal
     1. La / el usuària / o s’obliga a no posar a disposició de qualsevol tercer o, de qualsevol manera, transmetre o difondre continguts que:
     – Siguin il·legals, nocius, molestos, amenaçadors, abusius, difamatoris, vulgars, obscens, que envaeixin o lesionin la intimitat de tercers, que siguin homòfobs, xenòfobs, racistes o que, d’alguna manera, siguin contraris a la moral, els bons costums comunament acceptades, oa l’ordre públic establert;
     – Siguin susceptibles, d’acord amb les disposicions legals aplicables, d’infringir el dret de propietat intel·lectual, industrial i altres drets anàlegs de tercers;
     – La / el usuària / o no està autoritzat a transmetre o difondre, com ara informació privilegiada, i / o elements protegits per drets de propietat industrial o intel·lectual o informació sobre la qual té un deure de confidencialitat, etc.
     2. No falsificar ni manipular documents per tal d’enganyar o portar a engany als / les usuaris / es sobre la naturalesa del contingut transmès.
     3. No posar a disposició de qualsevol tercer o, de qualsevol manera, transmetre o difondre qualsevol material que sigui portador de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o limitar el funcionament de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions.
  • 6. SUBMINISTRAMENT DE CONTINGUTS PER LES / OS USUÀRIES / OS 
   • 6.1. Responsabilitat
    Tots els continguts remesos i emmagatzemats al Portal per les / els usuaris / es seran de l’exclusiva responsabilitat de la persona que els hagi generat. La / el usuària / o, per tant, és responsable de tots els continguts i serveis que posi a disposició dels altres usuaris /, exhibeixi, envieu per correu electrònic o de qualsevol manera transmeti a través del Portal o dels mitjans posats a disposició d’aquest en el mateix.
   • 6.2. Autorització
    Llevat que es manifesti el contrari en les Normes de funcionament, la remissió per part dels / de les usuaris / es d’informacions i / o continguts a les seccions d’accés públic d’aquest Portal (incloent a títol merament enunciatiu suggeriments, idees, dibuixos , conceptes, comentaris, preguntes, o qualsevol altre d’anàloga significació) a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà, implicarà l’atorgament a favor de “La Genètica a l’Abast de Tots” d’una llicència no exclusiva, sense límit en el temps , d’àmbit mundial i de caràcter gratuït per a reproduir, emmagatzemar, editar, modificar, publicar, incorporar en bases de dades, comunicar públicament, transmetre, visualitzar, distribuir, representar, o en qualsevol altra forma explotar, en tot o en part, com informacions o continguts titularitat de la / el usuària / o en el Portal en qualsevol forma o mitjançant qualsevol mitjà o tecnologia. “La Genètica a l’Abast de Tots” es reserva el dret, en la seva única discreció, d’editar, rebutjar o eliminar les informacions i / o continguts abans esmentats.
    La / el usuària / o es fa responsable que les informacions i / o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol norma legislativa que sigui d’aplicació. Els / les usuaris / es assumeixen l’obligació de mantenir a “La genètica a l’abast de tothom” o als seus representants, indemnes i lliures de tota que pogués derivar de l’exercici d’accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.
   • 6.3. Revelació d’Informació
    La / el usuària / o reconeix i accepta que “La Genètica a l’Abast de Tots” pot conservar i revelar la informació que emmagatzemi o posi a disposició de tercers al Portal sempre que sigui:
    (i) requerit per a això per les autoritats i organismes competents;
    (ii) necessari per fer complir les condicions generals i / o Normes de funcionament;
    (iii) convenient o necessari per contestar reclamacions relatives a violacions o infraccions de drets; o
    (iv) convenient o necessari per protegir els legítims interessos de “La Genètica a l’Abast de Tots”, els seus usuaris / es i el públic en general.
  • 7. CANCEL·LACIÓ DE L’ACCÉS AL PORTAL 
   “La Genètica a l’Abast de Tots” podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i / o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés als continguts o la prestació dels serveis a aquells / es usuaris / us que incompleixin aquestes condicions generals, les normes de funcionament o qualssevol altres que resultin d’aplicació, pot eliminar tota la informació i arxius relatius a la mateixa o, en el seu cas, denegar l’accés a aquests arxius o al propi servei. “La Genètica a l’Abast de Tots” no assumirà cap responsabilitat davant teu o tercers per la cancel·lació de l’accés al servei.
  • 8. RÈGIM GENERAL DE RESPONSABILITAT 
   • 8.1. Garanties
    1. Així doncs, a títol enunciatiu i no limitatiu, “La Genètica a l’Abast de Tots” no garanteix:
    i. la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els / les usuaris / es puguin efectivament utilitzar el Portal, els continguts i els serveis, accedir a les diferents pàgines que formen el Portal o aquelles des les quals es presten els serveis.
    ii. els nivells de qualitat, interoperativitat i funcionalitat del Portal, així com dels serveis i / o continguts que incorpora.
    iii. la interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés al Portal i als serveis i / o continguts que incorpora.
    iv. l’adequació per a un propòsit particular del Portal i dels serveis o continguts incorporats en el mateix.
    v. l’accés no autoritzat i l’alteració de les dades emmagatzemades i transmeses a través del Portal o dels serveis que ofereix al respecte.
    vaig veure. l’absència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
    vii. la veracitat, licitud, exactitud, exhaustivitat, actualitat, fiabilitat i utilitat dels continguts.
   • 8.2. Exoneració General de Responsabilitat 
    I. La / el usuària / o és conscient i accepta voluntàriament que l’ús del Portal, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Així doncs, i llevat que la llei imposi expressament el contrari i exclusivament amb la mesura i extensió que ho imposi, “La Genètica a l’Abast de Tots” no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte de l’accés i ús del portal o dels continguts i / o serveis que s’hi incorporin.
    II. A títol enunciatiu i no limitatiu, l’exoneració de responsabilitat esmentada en el paràgraf anterior comprèn qualsevol responsabilitat que es derivin de:
    la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament del Portal i, en particular, encara que no de manera exclusiva, de la qual es derivi de la manca d’accés dels / les usuaris / es al Portal, els continguts i els serveis, així com a les diferents pàgines web que formen el Portal o aquelles des de les quals es presten els serveis.
    L’incompliment de nivells de qualitat, interoperativitat i funcionalitat del Portal, així com dels serveis i / o continguts que incorpora.
    La interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés al Portal i als serveis i / o continguts que incorpora.
    La manca d’adequació per a un propòsit particular del Portal i dels serveis o continguts incorporats en el mateix així com el cost incorregut per a l’obtenció de continguts i serveis substitutius, o de qualsevol informació, missatges rebuts o operacions concertades en oa través del Portal.
    L’accés no autoritzat i l’alteració de les dades transmeses a través del Portal.
    La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
    La falta de veracitat, licitud, exactitud, exhaustivitat, actualitat, fiabilitat i utilitat dels continguts de tercers aliens a “La genètica a l’abast de tothom”, incloent la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a els continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin deure:
    a. l’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l’ordre públic com a conseqüència;
    b. a la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;
    c. a la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita;
    d. l’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o finalització per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través de o amb motiu de l’accés als continguts; i
    i. als vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d’una altra manera transmesos o posats a disposició, rebuts, obtinguts o als que s’hagi accedit a través del Portal o dels serveis.
  • 9. FORÇA MAJOR 
   “La Genètica a l’Abast de Tots” no serà responsable dels retards o fallades que es produeixin en l’accés, funcionament i operativitat del Portal, els seus serveis i / o continguts, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament del mateix , quan tinguin el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals com terratrèmols, inundacions, rajos o incendis, situacions de força major, situacions d’urgència extrema com ara guerres, operacions militars, disturbis civils, vagues, tancaments patronals o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta.
  • 10. DADES DE CARÀCTER PERSONAL
   “La Genètica a l’Abast de Tots” tractarà aquestes dades d’acord amb els termes i condicions publicats a la Política de Privacitat. En completar i enviar qualsevol formulari incorporat al portal, el / la usuària / o és consenteix i autoritza expressament que “La Genètica a l’Abast de Tots” reculli i tracti automàticament les dades de caràcter personal que se li sol·liciten.
  • 11. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ALTRES 
   • 11.1. Regulació aplicable
    La / el usuària / o reconeix la titularitat de “La Genètica a l’Abast de Tots” respecte a tots els seus drets de propietat intel·lectual, industrial o altres drets anàlegs sobre el Portal. A títol enunciatiu i no limitatiu, s’entendran inclosos qualsevol informació, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, bases de dades, tecnologia, equips informàtics, saber fer, marques, signes distintius, logos i, en general, qualsevol classe de creació o material accessible a través del Portal que sigui de la seva propietat, així com el propi Portal (en endavant, la “propietat”).
    A més, el / la usuària / o reconeix i accepta que al Portal es troben accessibles continguts i serveis propietat de terceres persones, els drets es troben protegits per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial, drets d’explotació del valor comercial i publicitari de la imatge i altres drets anàlegs.
   • 11.2. Llicència de la propietat “La Genètica a l’Abast de Tots” 
    I. No cessió / transferència.
    La / el usuària / o reconeix que en virtut d’aquestes Condicions Generals “La Genètica a l’Abast de Tots” no cedeix ni transfereix a l’usuari cap dret sobre la propietat “La Genètica a l’Abast de Tots”, o sobre la de qualsevol propietats de terceres parts. “La Genètica a l’Abast de Tots” només autoritza a la / el usuària / o l’ús de la propietat “La Genètica a l’Abast de Tots” imprescindible per a l’accés i utilització dels continguts i serveis posats a la seva disposició al Portal, de conformitat amb els termes indicats en les condicions generals i normes de funcionament.
    II. Llicència d’ús del Portal.
    “La Genètica a l’Abast de Tots” autoritza als / les usuaris / es a accedir i navegar en el Portal ia accedir i utilitzar els serveis i continguts que s’hi incorporin. Quan “La Genètica a l’Abast de Tots” ho autoritzi, o els dispositius tecnològics propis del Portal ho permetin, La / el usuària / o podrà descarregar una única còpia del material propi del Portal, sempre que fos per al seu ús estrictament personal sense que pugui obtenir avantatge lucrativa o comercial. En qualsevol cas, la llicència d’ús reconeguda en el present apartat no podrà ser, en cap cas, cedida o transferida a tercers.
   • 11.3. Establiment d’enllaços 
    La incorporació i / o utilització de qualsevol de les marques, logotips, noms comercials, eslògans, dissenys, signes distintius, gràfics, enllaços, signes distintius, i / o mòduls titularitat de impliquen la prèvia i total acceptació dels termes i condicions que a continuació es detallen.
    i. Àmbit de la llicència
    “La Genètica a l’Abast de Tots” autoritza l’usuari a incorporar i utilitzar la propietat de “La Genètica a l’Abast de Tots” a la seva pàgina web, segons els termes, condicions i fins aquí acordats. La / el usuària / o no podrà transferir, cedir, llicenciar, gravar o subrogar a favor de terceres parts, total o parcialment, els drets i obligacions establertes en la present llicència, sense el previ consentiment de “La Genètica a l’Abast de Tots” .
    ii. Inserció de la Propietat de “La Genètica a l’Abast de Tots”
    La / el usuària / o es compromet a que la Propietat de “La Genètica a l’Abast de Tots” s’ha d’inserir a la seva pàgina web tal i com “La Genètica a l’Abast de Tots” la posa a la seva disposició.
    iii. Restriccions d’ús
    La / el usuària / o no podrà alterar, modificar ni transformar de cap manera la propietat de “La Genètica a l’Abast de Tots” i haurà de fer ús de la mateixa, únicament i exclusivament, dins de la pàgina web titularitat de la / el usuària / o. La / el usuària / o no podrà incorporar o utilitzar la Propietat de “La Genètica a l’Abast de Tots” a la pàgina web de manera que denigri, difami o perjudiqui el bon de “La Genètica a l’Abast de Tots” o que, a judici de “La Genètica a l’Abast de Tots”, resulti censurable o perjudicial per als drets de “La Genètica a l’Abast de Tots” sobre la seva propietat.
    Així mateix, el / la usuària / o no podrà incorporar ni utilitzar la Propietat de “La Genètica a l’Abast de Tots” de manera que, de cap manera, pugui implicar o entendre que existeix una associació, agència, franquícia, patrocini, acords de cooperació , o que “La Genètica a l’Abast de Tots” dóna suport a l’usuari i / oa la seva pàgina web, o que pugui raonablement interpretar-se que el contingut editorial ha estat creat, autoritzat o representa el punt de vista o opinions de “La Genètica a l’Abast de tots “o d’aquelles persones que col·laboren amb” La Genètica a l’Abast de Tots “.
    i. Enllaços i Marcos- Els / les usuaris / es i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el Portal hauran de complir les condicions següents que a continuació es detallen. Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit de “La Genètica a l’Abast de Tots”
    a. L’enllaç únicament permetrà l’accés al Portal, però no podrà reproduir ni total ni parcialment el contingut.
    b. La / el usuària / o no podrà reproduir, ni imitar, total o parcialment, ni en el fons ni en la forma (“Look and feel”), ni utilitzarà marcs (“Frames”) o enllaços acoblats (“Link Inline”) de les pàgines de “La Genètica a l’Abast de Tots”
    c. No es crearà cap browser, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines web del Portal.
    d. No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigradores sobre el Portal, “La Genètica a l’Abast de Tots” o qualsevol de les propietats “La Genètica a l’Abast de Tothom” i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que “la Genètica a l’Abast de Tots” col·labora o és un soci col·laborador i / o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.
    i. La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a “La genètica a l’abast de tothom”, excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres propietats “la Genètica a l’Abast de Tots” que hagin estat llicenciades de conformitat amb els termes i les condicions indicats en la present clàusula.
    f. La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.
    ii. Responsabilitat- Llevat que la llei determini expressament el contrari, “La Genètica a l’Abast de Tots” no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte a la propietat de “La Genètica a l’Abast de Tots”. Aquesta exempció inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu, qualssevol garanties o responsabilitats es derivin dels seus nivells de qualitat, interoperativitat, funcionalitat i / o adequació per a un propòsit particular.
   • 11.4. Prohibició i Reserva de Drets 
    “La Genètica a l’Abast de Tots” no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre la seva propietat diferent de la que expressament es detalli en les presents Condicions Generals o, si escau, en les normes de funcionament. “La Genètica a l’Abast de Tots” es reserva, amb caràcter exprés, qualsevol altre dret o usos que no s’incloguessin en la llicència; estenent aquesta reserva a l’exercici de les accions, civils o penals, que poguessin exercitar-se com a conseqüència de l’accés i / o ús no autoritzat de les propietats “La Genètica a l’Abast de Tots”
  • 12.  MÉS INFORMACIÓ 
   Si us plau, per a qualsevol informació addicional, suggeriment o proposta pots contactar amb maite.sole@lagenetica.info.

 

Revisió: 7 de juny de 2018